Nieuws

Nieuw Vredelust in het nieuws

    nhnieuws_nieuw_vredelust_de_nieuwe_kern

Op de NH nieuws is een artikel geplaatst over onze situatie. Tevens is hier ook de volledige prachtige documentaire te bekijken.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/292046/oplossing-voor-woningnood-in-het-groen-moet-natuur-wijken-voor-4500-nieuwe-woningen

lees meer

Documentaire 'De Groene Oase - Bedreigd & Springlevend'

In het weekend van 25/26 september zenden de Noordhollandse omroep 'NH Media' (bij Ziggo 'NH Nieuws' genoemd) en AT5 de documentaire De Groene Oase meermaals uit.

Op vrijdagavond 24 september vindt er bij Pakhuis De Zwijger een debat plaats waarna de documentaire wordt vertoond. Onze voorzitter Erica Schoen spreekt daar met Evert van den Bos over het belang van de groene longen voor de stad. Er is beperkt plaats voor publiek bij dit debat, dus meldt je snel aan, via Pakhuis de Zwijger . Daar kan je ook meer informatie vinden over deze avond.

In deze prachtige film laten de makers zien hoe waardevol het groengebied met onder meer Nieuw Vredelust en de golfclub is voor de stad en haar bewoners. En hoe jammer het zou zijn als ons tuinpark verdwijnt voor woningbouw. Vooral omdat er al plannen van de parken zelf zijn om ‘ons’ groen te behouden binnen een nieuwe stadswijk.

Bekijk hier straks de uitzending live via internet 

Bekijk nu alvast de preview clips uit de documentaire op ons youtube kanaal

lees meer

Nieuw Vredelust ontvangt Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Nieuw Vredelust ontvangt Keurmerk Natuurlijk Tuinieren op 22 augustus 2021 met de maximale vier stippen van AVVN-voorzitter Ruud Grondel

Lees hier meer over Natuurilijk Tuinieren op Tuinpark Nieuw Vredelust

    IMG_4752 (3)

lees meer

Vergadering Raadscommissie Ruimtelijke ordening 13-01-2021

Bekijk via onderstaande link onze bijdrage. Vanaf 4:10:21

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/813305/Raadscommissie%20Ruimtelijke%20ordening%2013-01-2021

lees meer

Huurverhoging volkstuinparken amsterdam | Bekijk Inspraakavond volkstuinparken 8-12-2020

Bekijk hier de inspraakmomenten van ons tuinpark
Spreker 1
Spreker 2

Inspraakmoment de heer Walraven

Bekijk hier de live stream van de complete inspraakavond van de volkstuinparken.
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/790617/Inspreekavond%20%22Volkstuinen%22%2008-12-2020

Commissievergadering - Agendapunt 11
Vragen aan de wethouder en haar antwoord, vanaf 58e min.
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/673689/Raadscommissie%20Ruimtelijke%20ordening%2009-12-2020

lees meer

Bedreigd Nieuw Vredelust behaalt Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Het in zijn voortbestaan bedreigde tuinpark Nieuw Vredelust in Amsterdam heeft het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met vier stippen behaald. Dat is de hoogste kwalificatie voor de bijzondere resultaten die Nieuw Vredelust de afgelopen twee jaar heeft bereikt op het gebied van natuurbehoud en -ontwikkeling.

Het Keurmerk - een schild met daarop een lieveheersbeestje – wordt verleend door de AVVN, Landelijke Organisatie voor hobbytuinders, aan tuinverenigingen die met succes een advies- en begeleidingstraject hebben doorlopen om via inrichting, beheer en onderhoud de natuur op hun tuinpark te versterken en uit te breiden.

lees meer

Amsterdam en Ouder-Amstel: Nieuw Vredelust moet verdwijnen

Nieuw Vredelust gaat verdwijnen als het aan de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel ligt. Dit heeft wethouder van Doorninck (Groen Links) op woensdag 29 januari verteld tijdens een persconferentie, waarin de contouren van het concept-structuurplan voor de Nieuw Kern zijn geschetst. De andere drie parken kunnen grotendeels blijven bestaan. En de tuinders van Nieuw Vredelust moeten een plek kunnen krijgen in de andere tuinparken.

Dat betekent volgens de plannen voor die parken inschikken en kleinere tuinen. De overgebleven parken zullen toegankelijker moeten worden voor de omgeving bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden. Tegenover al dit inschikken staat dat de gemeente Amsterdam wil gaan werken met langdurige huurcontracten.

Al met al een hele operatie voor de gemeenten, alle betrokken parken en alle betrokken tuinders. Onze eerste reactie is: Huizen bouwen is belangrijk maar om het bestaande groen heen inclusief Nieuw Vredelust.

De Nieuwe Kern verdient een Groene Kern, De Nieuwe Kern verdient Nieuw Vredelust!

Download hier de infobrief van de gemeente Amsterdam over De Nieuwe Kern

lees meer

Commissie Grote Projecten Ouder-Amstel debatteert over participatie bij “De Nieuwe Kern”

Op dinsdag 3 december werd gedebatteerd over een voorstel hoe de participatie van (toekomstige)bewoners en andere belanghebbenden vorm gaat krijgen bij de ontwikkeling van de Nieuwe Kern.

 

De belangstelling voor deze vergadering bleek groot te zijn! Behalve een stevige afvaardiging van onze eigen afdelingsbesturen zaten ook de twee belangrijkste grondeigenaars op de publieke tribune: de NS, die de grond van de golfclub AOC bezit, en het Projectteam DNK van de gemeente Amsterdam, die de grond onder onze tuinparken in eigendom heeft.

lees meer

Aanbevelingen De Nieuwe Kern bij aanbieding boekje Groene Denktank

    nt_mensen

Bij het ontwikkelen van de Nieuwe Kern moet uitgegaan worden van het bestaande groen, zoals onze tuinparken.
Dat is één van de aanbevelingen van de Groene Denktank van de gemeente Ouder-Amstel waaraan ook de vier tuinparken in Duivendrecht hebben meegedaan. Onze parken liggen in het plangebied van De Nieuwe Kern en zijn dus direct belanghebbenden in de ontwikkeling van deze woonwijk.

lees meer

Ouder-Amstel offert groen veel te makkelijk voor meer huizen

Met de grootse bouwplannen trekt Ouder-Amstel zich niets aan van geluidsoverlast of het belang van groen, schrijven Leo Douw en Cees van Broekhuijsen, namens de besturen van de tuinparken in Ouder-Amstel.

lees meer

Brief Amsterdam: huurcontract wordt tot 1 oktober 2022 verlengd!

Wij hebben een brief ontvangen van de Gemeente Amsterdam over hoe het er voorstaat met de Nieuwe Kern. De voor ons belangrijkste passage nemen we hier onverkort op:

"Ontwikkeling De Nieuwe Kern
De ontwikkeling van De Nieuwe Kern raakt een deel van de huidige volkstuinparken in het projectgebied. Bestuurlijk is tussen de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel afgesproken dat er, gezien het verloop van de planvorming van De Nieuwe Kern, meer tijd genomen wordt voor de beëindiging van het huurcontract van het volkstuinenpark Nieuw Vredelust.

lees meer

Wat zoemt er in je achtertuin?

Op 13 en 14 april organiseerde Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling.
Vanwege het koude weer loopt de telling door tot en met vrijdag 19 april.

Tot die dag kunnen tellers hun waarnemingen doorgeven.

lees meer

Videoverslag van inspraak

Klik op de link hieronder om het inspraakmoment te bekijken op de Vergadering Raadscommissie Ruimtelijke ordening 27-03-2019

Bekijk inspraakmoment

 

Inspraak Stopera woensdag 27 maart 13.30

Aanstaande woensdag 27 maart gaan we opnieuw inspreken bij de Amsterdamse gemeenteraad, de Commissie Ruimtelijke Ordening. De vergadering begint om 13.30 uur, en vindt plaats in de Raadzaal van de Stopera (makkelijk te vinden: vraag de Receptie of het Stadsloket); we verwachten binnen een uur aan de beurt te zijn.
Het is van groot belang om met zoveel mogelijk van jullie aanwezig te zijn!

lees meer

Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern

De raad besluit:

 • Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende geografische plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0005 een herziening van de bestemmingsplannen “Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 (deels)” wordt voorbereid;
 • Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie daarvan.

https://www.ouder-amstel.nl/bestuur/nieuws/gemeenteraadszaken-verslag-vergadering-31-januari-2019
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100033052

lees meer

Geef uw reactie op de concept-visie 2030

De concept-visie 2030 is klaar, je kunt reageren tot 16 februari.
 
 
Er zijn 2 presentaties:  5 februari en 13 februari op bewonersbijeenkomsten te Ouderkerk en Duivendrecht
 
lees meer

Inspraakreactie Leo Douw bij Commissievergadering Ouder-Amstel 15 januari 2019

Geachte Commissie,

Ik ben Leo Douw, bestuurslid van tuinpark Nieuw Vredelust. Ik spreek vanavond in namens de vier tuinparken in Ouder-Amstel: naast Nieuw Vredelust zijn dat Ons Lustoord, Dijkzicht en De Federatie; samen hebben wij ruim 800 leden.

De raadsmemo De Nieuwe Kern kondigt plannen aan voor de bouw van 1000 tijdelijke huurwoningen op de slibvelden van Amsterdam: die grenzen pal aan Nieuw Vredelust en Ons Lustoord.

lees meer

De Nieuwe Kern staat op de agenda

15 jan. Commissie Ruimte, Ouder-Amstel
Onderwerp: Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern (raadsvoorstel)
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100033051

24 jan. Commissie Grote Projecten, Ouder-Amstel
Onderwerp: Programma en beheer tijdelijke huisvesting De Nieuwe Kern (Raadsmemo)
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100035123

lees meer

Belangrijke data in September!

Schrijf a.u.b. de volgende data in uw agenda

lees meer

Inspraak Provincie 29 jan. 2018

 Vorige week maandag 29 januari hebben wij ingesproken over De Nieuwe Kern bij de Commissie Ruimte, Wonen en Water van Provinciale Staten Noord-Holland. Hieronder volgt het verslag ervan dat Max Paumen (De Federatie) op facebook zette; Max schreef ook de tekst van de inspraak, zie: https://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/463392/%2029-01-2018, minuten 21-32.30, ORS, Matt Poelmans: 32.30-42. Een evaluatie van de invloed van Provinciale Staten op de besluitvorming inzake De Nieuwe Kern volgt later.

lees meer

NIEUWS 28 JANUARI 2018

Afgelopen vrijdag 26 januari heeft het overleg van de tuinparken in Ouder-Amstel met het Bondsbestuur de volgende verheugende resultaten opgeleverd inzake de bouwplannen voor De Nieuwe Kern:
1. Het Bondsbestuur heeft een  gespecialiseerde advocaat aangezocht om ons te adviseren over de mogelijkheid een juridische procedure te beginnen tegen de bouwplannen van Ouder-Amstel. Let wel: het kan nog lang duren voor er van een dergelijke procedure sprake is.

lees meer

Verslag AVVN presentatie 14-1-2018

Mascha Jonasse, keurmerkadviseur van de AVVN, gaf zondag 14 januari voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel op Nieuw Vredelust uitleg over het project natuurlijk tuinieren. De AVVN heeft ervoor gekozen ons tuinpark de komende twee jaar te begeleiden om een 'stippenkeurmerk' te behalen. De overtuiging hierachter is dat we met de ruim duizend tuinverenigingen in Nederland een lint van groene schakels kunnen vormen om betere kansen voor de natuur te creëren. 

De AVVN heeft volgens Jonasse gekozen voor Nieuw Vredelust juist vanwege de bedreiging van onze tuinen.

lees meer

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren zondag 14 januari 2018 om 14.00 uur

Begin komend jaar starten we met de deelname aan het project “Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren”. Dit dankzij de steun van de Algemene Vereniging Van Volkstuinders Nederland (AVVN), die ons hiertoe financieel in de gelegenheid stelt.

Het doel is om over 2 jaar ook daadwerkelijk het Keurmerk te halen.

lees meer

Nieuw Vredelust niet vroegtijdig plat - een analyse

Door Leo Douw

Zoals jullie weten  heeft de gemeente Amsterdam  op 3 november aan onze leden een brief gestuurd, waarin de mogelijke  opheffing van tuinpark Nieuw Vredelust op een termijn van twee jaar wordt aangekondigd. Op wat langere termijn wordt ook een deel van Dijkzicht bedreigd, en nog wat later kunnen Ons Lustoord en De Federatie (de laatste niet bij de Bond aangesloten) deels verloren gaan voor woningbouw,  sportvelden, parkeerplaatsen, hotels en slechts in aangepaste vorm deels behouden blijven als groenvoorziening met tuinen. Daarmee zijn alle vier de tuinparken in Ouder-Amstel bedreigd.

lees meer

Commissievergadering Donderdag 30 november om 19:30 bij de Commissie Ruimte van Ouder-Amstel

Ga met ons om de tafel en maak geen speelbal van de volkstuinparken!

Dat pleidooi houden Rens Snel (Dijkzicht) en Nannie van Doorn (Ons Lustoord) donderdagavond 30 november om 19:30 bij de Commissie Ruimte van Ouder-Amstel in het raadhuis van Ouderkerk.

Zij gaan inspreken bij agendapunt 1d.

lees meer

Massale opkomst tuinders in stopera

    raadsvergadering_gemeente_amsterdam_nieuwvredelust_denieuwekern-356

24/11/17
Tijdens de raadsvergadering in de Stopera op 22 november over De Nieuwe Kern heeft bestuurder Leo Douw ingesproken namens Nieuw Vredelust. De opkomst van tuinders van de vier bedreigde tuinparken was zo massaal dat er twee tribunes moesten worden opengesteld

lees meer

Inspraak woensdag 22/11 naar de avond (19:30) verplaatst!

    stadhuis.resized
21/11/17
Pas vanavond kregen wij het bericht door, dat onze inspraak morgen (woensdag 22/11) bij de gemeente Amsterdam verplaatst is naar de avond: die begint nu om 19.30 uur, verder dezelfde plaats: de Raadszaal, te bereiken via de ingang Amstelzijde. Ook verder blijft alles hetzelfde, inclusief het belang van deze actie, dus: KOM EN LAAT JE ZIEN!!!

lees meer

Actie bij raadsvergadering. Komt allen!

21/11/17

UPDATE!
De vergadering is verplaatst naar morgenavond 19:30. Plaats blijft hetzelfde.de Raadszaal, te bereiken via de ingang Amstelzijde. Ook verder blijft alles hetzelfde, inclusief het belang van deze actie, dus: KOM EN LAAT JE ZIEN!!!

Woensdag 22 november om 13.30 wordt in de Stopera vergaderd over de bouwplannen voor De Nieuwe Kern en is dus het voortbestaan van Nieuw Vredelust en de overige tuinparken in Duivendrecht in het geding.

lees meer

Interview in het Parool - ''Zuidoost woningbouw bedreigt volkstuincomplexen''

8/11/17
Bestuurslid Leo Douw werd door Het Parool geïnterviewd over het plan van de gemeente OuderAmstel woningen te gaan bouwen in de Nieuwe Kern. ‘Zuidoost woningbouw bedreigt volkstuincomplexen’.

lees meer

Commissievergadering Ouderamstel donderdag 24 januari vanaf 19.30

Vanavond 24 januari vanaf 19.30 Commissievergadering Grote Projecten in het stadhuis van de Gemeente Ouderamstel. Leo Douw gaat inspreken. Aan de orde zijn het nieuwe voorbereidingsbesluit en een discutabel voorstel voor tijdelijke bebouwing.

lees meer

Woningen op tuinpark Nieuw Vredelust

3/11/17

De volkstuinen van de Nieuwe Kern hebben van de gemeente Amsterdam een brief gekregen over de plannen in het gebied. Daarin wordt aangekondigd dat Nieuw Vredelust (aan de Buitensingel) zou moet wijken voor woningen. Ook op Dijkzicht moeten zo’n 50 tuinen wijken. Mogelijk beginnen de werkzaamheden al in 2020.

Tijdens een toelichtingsbijeenkomst voor de besturen van de betreffende vier tuinparken echter heeft de gemeente aangegeven dat er nog veel moet gebeuren voordat er echt gebouwd kan worden, zie ook de “Randvoorwaarden” in Appendix A van genoemde brief.

lees meer