Inspraakreactie Leo Douw bij Commissievergadering Ouder-Amstel 15 januari 2019

Geachte Commissie,

Ik ben Leo Douw, bestuurslid van tuinpark Nieuw Vredelust. Ik spreek vanavond in namens de vier tuinparken in Ouder-Amstel: naast Nieuw Vredelust zijn dat Ons Lustoord, Dijkzicht en De Federatie; samen hebben wij ruim 800 leden.

De raadsmemo De Nieuwe Kern kondigt plannen aan voor de bouw van 1000 tijdelijke huurwoningen op de slibvelden van Amsterdam: die grenzen pal aan Nieuw Vredelust en Ons Lustoord. Deze plannen roepen bij ons allerlei vragen op. Hoe verhouden zij zich tot de lopende voorbereiding op de structuurvisie voor DNK? Wat zijn de criteria voor het laten aflopen van de proefperiode? Is het denkbaar dat de tuinparken tot de afloop van de proefperiode niet aangetast hoeven te worden?

Maar onze hoofdvraag voor vanavond is of, en zo ja hoe wij betrokken worden bij het opstellen van de omgevingsvisie[1]voor deze woningen. Het lijkt ons duidelijk, dat het hier gaat om een ontwikkeling die diep ingrijpt op de ruimtelijke ordening van ons gebied. Zoals u weet zijn wij gaarne bereid om een bijdrage te leveren aan die ontwikkeling, als onderdeel van de ontwikkeling van DNK. Maar dat kan alleen als er een heldere overlegstructuur is, waarin onze inbreng goed tot zijn recht komt.

Op dit moment is die overlegstructuur onduidelijk, en lijkt onze inbreng nogal beperkt. In de aanloop naar de structuurvisie heeft uw College ons gevraagd om te adviseren over de vergroening van De Nieuwe Kern. Over twee weken is de eerste bijeenkomst van de zogeheten groene denktank, die voor dat doel is opgericht. Wij zijn daarin getalsmatig goed vertegenwoordigd, maar kunnen er niet zeker van zijn, dat onze inbreng in het eindadvies voldoende tot zijn recht komt. Dat komt, doordat ook andere organisaties en deskundigen meepraten, die niet per se onze belangen delen. Daarnaast is onduidelijk, hoe deze adviezen gebruikt worden als ze eenmaal uitgebracht zijn. In opdracht van de grondeigenaren in het plangebied ontwikkelt het architectenbureau West8 een stedenbouwkundig plan voor De Nieuwe Kern. Inmiddels is gebleken dat wij bij de voorbereiding van de structuurvisie geen contact kunnen hebben met West8. Dat roept de vraag op of wij over het plan van West8, en eventuele andere plannen, nog overleg hebben met de wethouder en haar ambtenaren voordat de structuurvisie gefinaliseerd wordt. Ook overleg met uzelf als gemeenteraad lijkt ons vanzelfsprekend. Eerder heeft uw College de oprichting van een klankbordgroep aangekondigd bestaande uit leden van uw raad: mocht die er inderdaad komen, dan lijkt het ons goed als wij daar af en toe bij aan kunnen schuiven. Het gaat hier duidelijk om een complex proces, maar het lijkt er veel op, dat de plannen voor woningbouw in de raadsmemo het overleg nog verder compliceren, en daarmee effectiviteit van onze participatie in de weg staan.

De raadsmemo roept nog een andere vraag op. In de opening staat: “Daarnaast zal met de realisatie van de tijdelijke huisvesting het bestaand stedelijk gebied worden aangetoond, dat voorwaardelijk is voor de ontwikkeling van DNK.“ Uit uw technische vragen en de antwoorden daarop van het College blijkt, dat deze voor ons zo belangrijke zin ook volgens u niet correct is geformuleerd: ik wil graag weten of ik dat goed zie. Zoals u weet hebben wij grote twijfel over de status van ons gebied als Bestaand Stedelijk Gebied. Die twijfel wordt gedeeld door alle deskundige juristen en ambtenaren die wij buiten Ouder-Amstel geraadpleegd hebben.

Onze laatste vraag betreft de nota-Kukenheim van vorig jaar oktober over de ontwikkeling van sport in Amsterdam. Daarin staat een kaartje, waarop een metropolitaan sport- en recreatiepark ingetekend is op de plek, waar een deel van onze tuinparken volgens de bouwplannen van Ouder-Amstel het veld zou moeten ruimen voor woningbouw (zie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/sport-bos/sportbeleid/sportaccomplannen/, p. 30). Wij hebben hierover van de verantwoordelijke ambtenaren, in uw gemeente en in Amsterdam, te horen gekregen, dat het kaartje niet de bedoeling heeft veranderingen in de plannen voor DNK aan te geven. Niettemin willen wij, gezien de mist die er nog steeds rond de besluitvorming inzake DNK hangt, graag een formele bevestiging hebben van het door de gemeentelijke ambtenaren gegeven antwoord.

Tot zover onze vragen.

Hartelijk dank voor uw aandacht![1]Foute term: het blijkt te gaan om een omgevingsvergunning, met belangrijke juridische consequenties.