Versie 2019

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT VAN TUINPARK  NIEUW VREDELUST

Behandeld en geamendeerd in de Algemene Leden Vergadering van 13 april 2019

en goedgekeurd door de Bond, september 2019

 

Indeling

Artikel 1:  Begrippen

Artikel 2:  Doel en functie van het Huishoudelijk Reglement

Artikel 3:  De tuinen

Artikel 4:  Erfafscheidingen

Artikel 5:  Het bouwen/ de bouwsels

Artikel 6:  Overdracht

Artikel 7:  Nachtverblijf

Artikel 8:  Financiële verplichtingen van de leden

Artikel 9:  Algemeen werk

Artikel 10: Overige verplichtingen van de leden

Artikel 11: Ordebepalingen

Artikel 12: Gevolgen van een overtreding of nalatigheid

Artikel 13: Commissies

Artikel 14: Afdelingsvergadering 

Bijlage:    Uitwerking van artikel 9 betreffende de verplichting algemeen werk te verrichten    

Dit Huishoudelijk Reglement is het supplement op het Afdelingsreglement van de Bond van Volkstuinders voor de afdeling Nieuw Vredelust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Artikel 1:      Begrippen

In dit supplement op het Afdelingsreglement van de Bond van Volkstuinders wordt verstaan onder: 

De Bond:                                 De vereniging “de Bond van Volkstuinders” gevestigd te                                                        Amsterdam; 

Het Bondsbestuur:                  Het bestuur van “de Bond van Volkstuinders”; 

De Tuingroep:                         De afdeling Nieuw Vredelust; 

Het Tuinpark:                          Het gehele volkstuincomplex dat bij de Tuingroep in gebruik is; 

Het afdelingsbestuur:              Het bestuur van Tuingroep Nieuw Vredelust; 

Het lid/de leden:                     De gebruikers van een tuin op Tuinpark Nieuw Vredelust; 

De Statuten :                           De Statuten van “de Bond”; 

De Reglementen :                    De diverse reglementen van “de Bond”:

                                               Het Algemeen reglement BVV(=AR)

                                               Het Afdelingsreglement BVV(= AfR)

                                               Het Tuinreglement BVV(=TR)

                                               Het Bemiddelingsreglement BVV(=BR)

                                               Het Reglement Bondsbouwvoorschriften BVV(=BV);

Huishoudelijk Reglement:       Supplement op het Afdelingsreglement voor Tuingroep Nieuw                                             Vredelust; 

Blad:                                       Het magazine met mededelingen, informatieve-, educatieve- en                                          recreatieve stukjes van Tuingroep Nieuw Vredelust;

Nieuwsbrief:                           De digitale Nieuwsbrief die periodiek per e-mail aan de leden van Nieuw Vredelust wordt toegestuurd.

De Statuten en Reglementen van de Bond zijn te lezen en te downloaden op de website van de Bond: www.bondvanvolkstuinders.nl

 

Artikel 2:         Doel en functie van het Huishoudelijk Reglement 

2.1       Het doel van het Huishoudelijk Reglement is aan de ene kant het handhaven van de goede gang van zaken op het Tuinpark en aan de andere kant het afwegen van de individuele vrijheid van de leden ten opzichte van elkaar; 

2.2       In het Huishoudelijk Reglement worden de rechten en verplichtingen van de leden en het Afdelingsbestuur nader geregeld en wordt bepaald hoe het Tuinpark als openbaar wandelpark zal functioneren; 

2.3       Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam. Het is daaraan onderworpen en mag er niet mee in strijd zijn (Statuten, art. 23.4);

2.4       De leden worden geacht bekend te zijn met de Statuten en Reglementen van de Bond en met het Huishoudelijk Reglement van Nieuw Vredelust, evenals met mededelingen die door het Afdelingsbestuur en de commissies worden gepubliceerd in  “Blad” van de Tuingroep en/of de Nieuwsbrief en/of in de mededelingenkast op het Tuinpark; 

2.5       Ter wille van de leesbaarheid zijn begrippen in dit Huishoudelijk Reglement in de mannelijke vorm gesteld. De desbetreffende begrippen hebben ook betrekking op de vrouwelijke leden van de Tuingroep. 

 

Artikel 3:         De tuinen

3.1       De leden hebben de vrije beschikking over de door hen in gebruik zijnde tuin, voor zover niet anders is bepaald in dit Huishoudelijk Reglement en/of de statuten en Reglementen van de Bond; 

3.2       De leden zijn verplicht de door hen in gebruik zijnde tuin en de zich daarop bevindende bouwsels in goede staat te brengen en te onderhouden vanaf het moment dat zij deze in het bezit hebben; 

3.3       De leden zijn tevens verplicht tenminste 70% van de oppervlakte van de tuin te beplanten; 

3.4       Hoog groeiende beplanting mag niet hinderlijk zijn voor andere leden. 

 

Artikel 4:         Erfafscheidingen 

4.1       Erfafscheidingen tussen twee tuinen: 

4.1.1    Erfafscheidingen tussen de tuinen moeten bestaan uit levende beplanting niet hoger dan 1.80 m of uit een hekwerk niet hoger dan 80 cm, dat moet voldoen aan de vereisten van de Bouwcommissie. Beide leden moeten het eens zijn over haag of hekwerk; 

4.1.2    Windschermen en hogere beplantingen dienen 50 cm van de erfgrens geplaatst cq. beplant te worden, zodat de eigenaar beide zijden van hekwerk zelf kan onderhouden. De windschermen mogen maximaal 1.80 m hoog en totaal maximaal 6 m lang zijn. Windscherm noch hoge beplanting mogen overlast bezorgen.

4.2       Erfafscheiding tussen eigen tuin en grond van het Tuinpark:

4.2.1    Als afscheiding tussen de in gebruik zijnde tuin en het niet door het lid in gebruik zijnde deel van het Tuinpark (paden en openbaar groen), dient een door het lid aangebracht en goed onderhouden heg dan wel hekwerk te staan; 

4.2.1    De heg of het hekwerk mag niet hoger zijn dan 80 cm en niet breder dan 40 cm; 

4.2.2    De basis van de heg moet zich midden onder de heg bevinden; 

4.2.3    Voor het plaatsen van een hekwerk moet eerst bij afdelingsbestuur en bouwcommissie goedkeuring worden aangevraagd; het hekwerk mag pas geplaatst worden nadat de toestemming is verleend; 

4.2.4    Hoge begroeiing moet minstens op een afstand van 50 cm van de grenslijn geplaatst c.q. geplant zijn; 

4.2.5    De entree naar de tuin moet zijn voorzien van een naar binnen draaiend hek dat niet hoger mag zijn dan 80 cm; 

4.2.6    Aan de laanzijde van het hek is goed zichtbaar aangebracht het tuinnummer;

4.3       Erfafscheiding tussen tuin en sloot: 

4.3.1    Het lid houdt de aan zijn tuin grenzende sloot in goede vorm en richting door middel van een beschoeiing. Deze beschoeiing moet 20 cm boven de waterlijn uitsteken; 

4.3.2    Het aanbrengen van enig bouwwerk in of aan de sloot is verboden. 

4.4       Begrenzing Tuinpark: 

4.4.1    De buitensloot vormt de buitengrens van het Tuinpark.

 

Artikel 5:         Het bouwen/de bouwsels 

5.1       Tuinhuisjes en andere bouwsels mogen uitsluitend op een door de bouwcommissie aangewezen plaats worden gebouwd; 

5.2       Met de bouw mag worden begonnen vanaf het moment dat de gebruiker zijn bouwtekening, na goedkeuring door de bouwcommissie en de Bond, van het afdelingsbestuur terug heeft ontvangen; 

5.3       Deze goedgekeurde bouwtekening geldt dan tevens als de bouwvergunning; 

5.4       Een bouwsel moet vervolgens binnen een jaar na afgifte van de bouwvergunning gereed zijn; 

5.5       Bouwsels die niet voldoen aan de bepalingen van de bouwvergunning dienen na eerste aanschrijving van het afdelingsbestuur te worden verwijderd; 

5.6       Bouwsels die zonder bouwvergunning worden neergezet, dienen na eerste aanschrijving van het afdelingsbestuur te worden verwijderd. 

 

Artikel 6:         Overdracht 

6.1       De overdracht van tuin, bouwsels en beplanting vindt plaats overeenkomstig het Tuinreglement van de BVV (art. 5); 

6.2       Het taxeren van bouwsels vindt na opzegging van de tuin plaats door de bouwcommissie, in opdracht van en overeenkomstig de richtlijnen van de Bondsvergadering en van het Bondsbestuur; 

6.3       Het taxeren van tuin en beplanting vindt na opzegging van de tuin plaats door de tuinkeuringscommissie, in opdracht van en overeenkomstig de richtlijnen van het Bondsbestuur; 

6.4       Indien een lid akkoord gaat met de vastgestelde getaxeerde waarde, retourneert hij het ondertekende taxatierapport aan het afdelingsbestuur; 

6.5       Indien een lid zich niet kan verenigen met de vastgestelde getaxeerde waarde, kan hij binnen een maand na ontvangst van het taxatierapport via het afdelingsbestuur de betreffende Bondscommissie om een hertaxatie verzoeken De kosten van deze hertaxatie zijn voor het lid. De hertaxatie is bindend voor alle partijen. Hij ondertekent het taxatierapport evenwel voor gezien en retourneert het rapport onverwijld aan het afdelingsbestuur; 

6.6       Indien binnen een maand geen hertaxatie wordt aangevraagd, wordt het lid geacht akkoord te zijn gegaan met de vastgestelde taxatiewaarde. 

 

Artikel 7:         Nachtverblijf 

7.1       Elk lid heeft in principe vergunning tot overnachten; 

7.2       Het afdelingsbestuur kan nachtverblijf op de tuin verbieden indien: 

7.2.1    Het tuinhuis niet voldoet aan artikel 13 van de Bondsbouwvoorschriften*; 

7.2.2    Het lid in strijd handelt met art. 13 van de Bondsbouwvoorschriften*; 

7.2.3    Het tuinhuis niet meer aan de gestelde eisen voldoet*. 

* Elke lid kan de Bondsbouwvoorschriften lezen en downloaden op de website van de Bond (www.bondvanvolkstuinders.nl).

 

Artikel 8:         Financiële verplichtingen van de leden 

8.1       De leden zijn verplicht de tuinlasten, contributie en verdere kosten, te voldoen volgens de factuur die de Bond van Volkstuinders toestuurt.

8.2       De betaling kan ineens of in gedeelten gedaan worden; de termijnen staan op de factuur vermeld.

8.3       Wanneer het lid in gedeelten wil betalen, dan moet men contact opnemen met de afdeling financiën van de Bond (financien@bondvanvolkstuinders.nl).

 

Artikel 9:         Algemeen werk 

9.1       Ieder lid is verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichting, overeenkomstig artikel 11 van het Tuinreglement BVV, per jaar een aantal uren algemeen werk te verrichten; 

9.2       Het aantal uren algemeen werk is vastgesteld op 7 x 3 uur in het seizoen en 1 x 3 uur in november;

9.3       Het werkurenreglement dat als uitwerking van artikel 9.1 en 9.2 is vastgesteld, is als bijlage aan dit Huishoudelijk Reglement toegevoegd. 

 

Artikel 10:       Overige verplichtingen van de leden 

10.1     De leden zijn verplicht: 

10.1.1  Het afdelingsbestuur bij te staan ter voorkoming van diefstal, verontreiniging en andere calamiteiten en in het algemeen alles te doen wat in het belang van de Tuingroep noodzakelijk of wenselijk is; 

10.1.2  Verantwoordelijkheid te dragen voor gedrag van familieleden, bezoekers en uitvoerders van door hen gegeven opdrachten; 

10.1.3  In bepaalde gevallen toe te staan dat hun tuin in verband met controle door het afdelingsbestuur wordt betreden. Zij hoeven dit uitsluitend toe te staan in de gevallen dat controle op naleving van het bepaalde in artikel 6 van het Tuinreglement BVV daartoe noodzaakt.
In die gevallen zijn bevoegd de tuin en het tuinhuis te betreden: ten minste twee leden van het afdelingsbestuur of het Bondsbestuur gezamenlijk, dan wel twee door deze besturen aangewezen gemachtigden. Op verzoek dienen zij hun machtiging te tonen;

10.1.4  Lekkages aan de waterleiding onmiddellijk te melden aan de bouwcommissie; 

10.1.5  Door een lid aangebrachte beschadigingen van de hoofdleiding of andere onderdelen van het waterleidingnet, zullen op kosten van het betreffende lid, en zo nodig in opdracht van het afdelingsbestuur, worden gerepareerd. 

 

Artikel 11:       Ordebepalingen

11.1     Het is de leden niet toegestaan ten aanzien van het Tuinpark en de tuinen: 

11.1.1  Greppels langs de paden of heggen te graven; 

11.1.2  De openbare paden te versperren of sintels, grind, zand of andere materialen daarop te laten liggen; 

11.1.3  Afrasteringen te verbreken, grenspalen en algemene beplanting te verwijderen of te verplaatsen; 

11.1.4  Zich buiten de paden in de beplanting of gazons van de Tuingroep te bevinden, tenzij ter uitvoering van de verplichting tot het verrichten van algemeen werk; 

11.1.5  Zonder toestemming van rechthebbende diens tuin te betreden, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.1.3 van dit Huishoudelijke Reglement; 

11.1.6  Zonder toestemming van het afdelingsbestuur enigerlei vorm van propaganda op het Tuinpark te bedrijven, waaronder het verspreiden of aanplakken van drukwerken; 

11.1.7  Zonder toestemming van het afdelingsbestuur handel te drijven, te venten, anderszins verkoopactiviteiten ten ontplooien of te collecteren; 

11.1.8  Op het Tuinpark een bedrijf uit te oefenen; 

11.1.9  Door motoren aangedreven installaties te plaatsen; 

11.1.10            Explosiemotoren op het Tuinpark in gebruik te hebben, uitgezonderd in de periode van 1 november tot 1 april.

11.1.11            Zodanige handelingen te verrichten of te laten verrichten welke naar het oordeel van het afdelingsbestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen. 

11.2     Het is de leden niet toegestaan ten aanzien van vervoer(middelen) en gebruik van de paden: 

11.2.1  Zich met een rijdend motorvoertuig op het Tuinpark te begeven zonder toestemming van het afdelingsbestuur; 

11.2.2  Op het Tuinpark te rijden met een bromfiets, snorfiets of bakfiets met in bedrijf zijnde motor; 

11.2.3  Vervoermiddelen zoals genoemd onder 11.2.1 en 11.2.2 of enig ander voertuig op een algemeen pad te parkeren; 

11.2.4  Met enig vervoermiddel sneller dan stapvoets zich op het Tuinpark voort te bewegen. 

11.3     Het is de leden niet toegestaan ten aanzien van milieu/hygiëne: 

11.3.1  Afval te verbranden; 

11.3.2  Vuilnis, afval, enz. in de sloten, de beplanting, de gazons, op de paden of op terreinen in de onmiddellijke omgeving van het Tuinpark te deponeren; 

11.3.3  Muziek of geluiden enz. zodanig ten gehore te brengen, dat dit voor anderen hinderlijk is. 

11.4     Het is de leden niet toegestaan ten aanzien van dieren: 

11.4.1  Kleinvee, pluimvee, vogels in volière, vee of paarden te houden op de tuin of in de zich daarop bevindende bouwsels; 

11.4.2  Honden en katten niet aangelijnd buiten de tuinen op het Tuinpark te laten lopen; 

11.4.3  Uitwerpselen van honden en katten op het Tuinpark achter te laten. 

11.5     Het is de leden niet toegestaan ten aanzien van afval: 

11.5.1  Afval in welke vorm dan ook op of in de omgeving van het Tuinpark achter te laten, anders dan in een op de eigen tuin aanwezige afvalemmer.

11.6     Het is de leden niet toegestaan ten aanzien van de waterleiding: 

11.6.1  De tuinhoofdkraan (de afsluitkraan tussen het centrale waterleidingnet van het Tuinpark en de waterleiding van de in gebruik zijnde tuin) te openen, zolang het afdelingsbestuur de centrale waterleiding van het Tuinpark heeft afgesloten*; 

11.6.2  Het lid mag wel in het najaar als het afdelingsbestuur de waterleiding van het Tuinpark nog niet heeft afgesloten of in het voorjaar wanneer het afdelingsbestuur de waterleiding van het Tuinpark weer onder druk heeft gezet, zijn hoofdkraan openen, maar alleen gedurende de tijd dat hij zelf op de door hem in gebruik zijnde tuin aanwezig is**; 

11.6.3  Ook in de periode dat het water is afgesloten, moet de hoofdkraan altijd afgesloten zijn als het lid niet op de door hem in gebruik zijnde tuin aanwezig is, dit in verband met de kans op plotseling streng optredende nachtvorst. 

*)         Het afdelingsbestuur maakt met een opvallend aanplakbiljet in het mededelingenkastje bekend wanneer zij de hoofdkraan van de Tuinpark dichtdraait en wanneer zij hem weer opent. Deze mededeling wordt ook aan alle leden kenbaar gemaakt via e-mail, Blad, website en Nieuwsbrief. De leden zijn verplicht bij de jaarlijkse opening van de wateraansluiting op het Tuinpark aanwezig te zijn.

**)       Buiten het seizoen kunnen de leden water tappen bij de kraan in het stenen hokje bij de hoofdingang van het Tuinpark. 

11.7     Regels ten aanzien van waterleiding en schade: 

11.7.1  Het lid dient er mee rekening te houden dat de waterleiding zich in de grond van zijn  tuin bevindt. De waterleiding ligt ongeveer 100 – 120 cm uit de sloot en daaraan evenwijdig. De leiding ligt op een diepte van 50 – 80 cm in de grond, maar dat is niet zeker. Elk lid wordt voor de zekerheid geacht de hele strook tussen sloot en huisje als risicozone met betrekking tot mogelijke beschadigingen aan de waterleiding te beschouwen; 

11.7.2  Een betegeld pad achter de opstallen evenwijdig aan de sloot mag niet meer dan 100 cm breed bedragen; 

11.7.3  Het plaatsen van bomen en struiken in de omgeving van de waterleiding is niet toegestaan. De waterleiding moet te allen tijde bereikbaar zijn; 

11.7.4  Het is verboden schade toe te brengen aan de waterleiding; 

11.7.5  Indien door schuld van een Lid schade aan de waterleiding ontstaat, zal het afdelingsbestuur op kosten van dat lid de schade herstellen;

11.7.6  Het lid is verplicht waterverlies, bij schade aan de waterleiding door zijn schuld ontstaan, te betalen; 

11.7.7  Het waterverlies wordt in rekening wordt gebracht voor de periode waarin het waterverlies naar redelijke schatting heeft geduurd. Voor de berekening van de schade wordt de waterprijs/m3 van het jaar dat schade plaatsvindt gehanteerd;

11.7.8  Als bij schade aan de waterleiding waardoor waterverlies optreedt, het waterverlies nog dezelfde dag gestopt wordt, wordt het verlies geschat op 1 m3 per uur of gedeelte van een uur, waarin het verlies heeft geduurd. 

11.8     Watergebruik: 

11.8.1  Verantwoording: Om de kosten van het waterverbruik per lid “eerlijker” te verdelen, zouden watermeters op iedere in gebruik zijnde tuin een mogelijkheid zijn, ware het niet dat  momenteel (2019) het totale waterleidingnet op het Tuinpark uit te dunne leidingen bestaat, waardoor de waterdruk nogal laag is en watermeters niet goed zullen functioneren. Zolang er nog geen financiën zijn om het leidingnet aan te passen aan de vereiste diameter, is het onwenselijk watermeters per in gebruik zijnde tuin aan te schaffen.

 Een tweede reden om voorlopig niet tot het plaatsen van watermeters over te gaan zijn de kosten van aanschaf, installatie en onderhoud van de watermeters in verhouding tot de besparing per individueel lid.

Een derde reden zou kunnen zijn dat de Tuingroep te weinig discipline dan wel mogelijkheden heeft om de meterstanden periodiek op te nemen en de meters tegen schade door vorst te beschermen. Het afdelingsbestuur gaat er van uit dat alle leden beseffen dat zij drinkwater niet moeten verspillen en dat drinkwater bestemd is voor normaal huishoudelijk gebruik.

Drinkwater gebruiken om de tuin te besproeien dient daarom zeer spaarzaam te gebeuren en alleen in perioden van langdurige droogte of in andere bijzondere gevallen. Tevens mag hij de overige leden daarmee niet hinderen. Geacht wordt dat andere leden gehinderd worden als dit extra watergebruik plaatsvindt op “spitstijden” van watergebruik voor normale huishoudelijke bezigheden, zoals het bereiden van maaltijden, het afwassen of sanitaire bezigheden. 

11.8.2  Regelgeving ten aanzien van watergebruik: 

11.8.2.1           Uit milieuoverwegingen streeft het Tuinpark een spaarzaam watergebruik na; 

11.8.2.2           Elk lid draagt evenveel in de kosten van het waterverbruik bij, ongeacht zijn eigen waterverbruik; 

11.8.2.3           Elk lid betaalt per in gebruik zijnde tuin 1/103 deel van het totale waterverbruik van de Tuingroep;

11.8.2.4           Drinkwater is in principe alleen voor normaal huishoudelijk gebruik; 

11.8.2.5           Het besproeien van de tuin mag nimmer met een mechanisch toestel, maar moet altijd uit de hand gebeuren; 

11.8.2.6           Het is niet toegestaan in de zomerperiode tuinen te besproeien met waterleidingwater tussen een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsopgang. Onverminderd het vorenstaande is het slechts toegestaan de tuinen te besproeien tussen 19.00 en 21.00 uur. Een en ander tenzij het afdelingsbestuur anders bepaalt; 

11.8.2.7           Zwembaden op individuele tuinen zijn niet toegestaan. Het gebruik van opblaasbare kinderbadjes met een doorsnee van maximaal 125 cm, een hoogte van 30 cm en een inhoud van 40 liter mag wel. Het toevoegen van chloor is verboden. In verband met de hygiëne is het gewenst het water ’s avonds weg te gooien; 

11.8.2.8           Vanaf het moment van de waterafsluiting sluit elk lid zijn hoofdkraan af.  Zie artikel 11.6; 

11.8.2.9           Elk lid wordt geacht zijn waterleiding en geiser bijtijds te hebben doorgeblazen zodat er geen lekkages kunnen ontstaan;

11.8.2.10         Schade aan waterleidingen, waterverlies etc. veroorzaakt door het niet afsluiten van de hoofdkraan, doorblazen van waterleiding en geiser moet altijd door het lid zelf worden betaald. Zie artikel 11.7.

11.9     Regels ten aanzien van onderhoud paden en algemeen groen grenzend aan in gebruik zijnde tuin:

11.9.1  De leden zijn verplicht het pad dat langs hun tuin loopt onkruidvrij te houden; 

11.9.2  De leden zijn verplicht het deel algemeen groen grenzend aan hun tuin onkruidvrij te houden; 

11.9.3  De leden die aan de overzijde van het pad grenzend aan hun tuin, een strook algemeen groen hebben, zijn verplicht deze strook over de lengte aan hun tuin, onkruidvrij te houden; 

11.9.4  Voor de verplichting 11.9.2 en 11.9.3 kunnen deze leden een korting krijgen van twee werkbeurten per jaar op hun werkbeurtplicht. De korting op de werkbeurtplicht geldt alleen indien naar het oordeel van het afdelingsbestuur de bewuste strook algemeen groen naar behoren onkruidvrij is gehouden. 

11.10   Regels ten aanzien van sloten: 

11.10.1             Om de kwaliteit van het water in stand te houden zal het kroos in de sloot verwijderd moeten worden (de sloot krozen). Indien nodig moet dit meerdere keren per jaar gebeuren; 

11.10.2            In de maand oktober dient de sloot gebaggerd te worden en vuil uit de sloot verwijderd te worden;

11.10.3            Met ingang van 1 november tot 1 maart van het jaar daarop volgend is het niet toegestaan een (kroos)plank of iets dergelijks in de sloot te plaatsen dan wel geplaatst te hebben. 

 

Artikel 12:       Gevolgen van een overtreding of nalatigheid 

12.1     Indien een lid een bepaling in dit Huishoudelijk Reglement en die zoals omschreven in artikel 20 van het Algemeen Reglement BVV, voor zover deze niet strijdig zijn met dit Huishoudelijk Reglement, niet opvolgt, wordt deze aangemerkt als een overtreding of nalatigheid. Door het afdelingsbestuur kan een administratieve maatregel (boete) in rekening worden gebracht met een maximaal door het afdelingsbestuur vastgesteld bedrag per week dat de overtreding of de nalatigheid voortduurt. Een en ander onder de voorwaarden zoals genoemd in artikel 18 t/m 23 van het Algemeen Reglement BVV; 

12.2     Tegen een opgelegde maatregel (boete kan) beroep worden ingesteld bij de Geschillencommissie van de Bond. De boete moet dan wel eerst betaald zijn; 

12.3     Indien een lid niet reageert op een schriftelijke oproep van het afdelingsbestuur ten aanzien van de in 12.1 genoemde gevolgen van een overtreding of nalatigheid, kan het afdelingsbestuur besluiten royement van dat lid aan te vragen. 

 

Artikel 13:       Commissies 

13.1     Vaste commissies, die overeenkomstig het Afdelingsreglement BVV (art. 15.2) door het afdelingsbestuur moeten worden benoemd, zijn de bouw- en taxatiecommissie en de tuincommissie.

13.2     Overeenkomstig het Afdelingsreglement BVV (art 15.1) wordt de kascommissie benoemd door de afdelingsvergadering; 

13.3     Voorts worden door het afdelingsbestuur de volgende vaste commissies aangemerkt: 

-  de Ontspanningscommissie; 

-  de Clubhuiscommissie; 

-  de Redactiecommissie; 

-  de Tuinkeuringscommissie; 

13.4     De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen als bepaald in artikel 15 van het afdelingsreglement BVV; 

13.5     Samenstelling, taken en bevoegdheden van een vaste commissie worden door het afdelingsbestuur geregeld voor zover een en ander niet reeds in de Statuten of Reglementen van de BVV is bepaald; 

13.6     Alle commissies brengen in de jaarlijkse afdelingsvergadering verslag uit van hun werkzaamheden. 

 

Artikel 14:       Afdelingsvergadering (algemene ledenvergadering  van de Tuingroep) 

14.1     Voorstellen voor een afdelingsvergadering dienen te zijn voorzien van een toelichting en uiterlijk 3 maanden voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij de secretaris van het afdelingsbestuur te zijn ingediend;

14.2     Minimaal 6 weken voor de vergaderdatum zal deze datum aan de leden worden bekend gemaakt;

14.3     Minimaal 2 weken voor de vergaderdatum worden de leden in het bezit gesteld van de agenda en de vergaderstukken; 

14.4     Het afdelingsbestuur en de leden zijn bevoegd, overeenkomstig artikel 10 van het Afdelingsreglement BVV, meer afdelingsvergaderingen bijeen te roepen.

 
 

 

BIJLAGE 

Uitwerking van artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement: Algemeen werk 

A         De werkplicht voor alle leden: 

A.1       Alle leden zijn verplicht naar verhouding per in gebruik zijnde tuin minimaal even veel bij te dragen aan de lasten welke de Tuingroep heeft; 

A.1.1    De bijdrage per lid bestaat uit een financiële bijdrage en een bijdrage in de vorm van algemeen werk; 

A.1.2    Onder algemeen werk dient begrepen te worden alle werkzaamheden/activiteiten die door de leden verricht dienen te worden in het belang van de Tuingroep; 

A.1.3    De financiële bijdrage kent nagenoeg iedere vereniging. De bijdrage in de vorm van algemeen werk is een bijdrage die vooral in de wereld van Tuingroepen heel normaal is; 

A.1.4    Naast de bestuursactiviteiten en de daarvan afgeleide commissieactiviteiten bestaat dit algemeen werk onder meer uit die werkzaamheden die er op gericht zijn het Tuinpark en de tot de Tuinpark behorende opstallen te verfraaien en te onderhouden, en om activiteiten te ontplooien om de saamhorigheid onder de leden onderling te kweken en gezond te houden. 

B          Vervanging van werkplicht: 

B.1       Alle leden zijn verplicht deel te nemen aan algemeen werk;

B.2       Indien een lid niet in staat is aan zijn werkbeurtplicht te voldoen, kan het lid een ander lid of een gezinslid zijn werkbeurtplicht laten vervullen;

B.3       Voor vervanging moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het afdelingsbestuur. Het verzoek moet zowel door de werkbeurtplichtige als door de vervanger zijn ondertekend; 

B.4       Als een lid noch in staat is zijn werkbeurtplicht te vervullen, noch in staat is in vervanging te voorzien, dan kan het lid voor aanvang van het kalenderjaar bij het afdelingsbestuur aangeven dat hij zijn werkbeurtplicht wenst af te kopen. De afkoopsom dient voor aanvang van het kalenderjaar bij de penningmeester te zijn voldaan. De afkoopsom is gelijk aan de prijs die de Tuingroep per uur zou moeten betalen aan een in te huren kracht, maal het aantal werkbeurturen van dat lid over dat jaar. De afkoopsom bedraagt € 68,00 per werkbeurt; 

B.5       De vervanger moet 16 jaar of ouder zijn; 

B.6       Het afdelingsbestuur kan de aanvraag tot vervanging niet goedkeuren als het concrete werkaanbod zich daartegen verzet; 

B.7       Een lid mag alleen als vervanger optreden als hij niet zelf geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld om werkbeurten te maken; 

B.8       Een lid mag als vervanger voor maximaal 3 andere leden optreden.

 
 

 

C          Werkbeurtplicht en Bestuurs- of Commissiewerk: 

C.1       Het actief zitting hebben in het afdelingsbestuur van de Tuingroep of van de Bond, dan wel in een commissie van de Tuingroep, geldt als het voldoen van werkbeurtplicht of een deel daarvan, vast te stellen door het afdelingsbestuur. 

D         Vrijstelling van de werkbeurtplicht: 

D.1      Het afdelingsbestuur kan in bijzondere gevallen een lid geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van de werkbeurtplicht; 

D.2      Het afdelingsbestuur verleent in ieder geval vrijstelling van werkbeurtplicht als een lid een aanvraag indient, wanneer hij: 

  • minstens 20 jaar lid is, EN er gedurende de afgelopen 20 jaar geen disciplinaire maatregelen tegen dat lid zijn genomen door de Tuingroep of de Bond,
    EN het lid gedurende de afgelopen 10 jaar zonder onderbreken en naar ieders tevredenheid zijn werkbeurtplicht heeft vervuld of voor vervanging heeft zorg gedragen, EN het lid 70 jaar of ouder is;

of 

  • minstens 10 jaar lid is, EN gedurende die afgelopen 10 jaar geen disciplinaire maatregelen tegen dat lid zijn genomen door de Tuingroep of de Bond, EN het lid gedurende die afgelopen 10 jaar zonder onderbreken en naar ieders tevredenheid zijn werkbeurtplicht heeft vervuld of voor vervanging heeft zorg gedragen, EN hij door ernstige ziekte niet in staat is enige werkzaamheden voor de Tuingroep te verrichten, 

of

  • de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt.

E          Inroostering:

E.1       De roosters voor de werkbeurten worden voor aanvang van het seizoen gepubliceerd in de mededelingenkast, op de website en via e-mail toegezonden aan de leden.

F          Uitvoering: 

F.1       De leden zijn verplicht zowel binnen als buiten het tuinseizoen algemeen werk te verrichten;

F.2       De arbeid in werkuren mag niet bestaan uit werk dat plaatsvindt in privétuinen, tenzij het afdelingsbestuur anders bepaalt; 

F.3       Verzuimde uren, welke tijdig aan de coördinator zijn gemeld, kunnen naar een andere datum worden verschoven. Indien deze uren niet worden ingehaald, zal een bedrag in rekening worden gebracht; 

F.4       In geval van ziekte zal het in het vorige lid bedoelde bedrag niet in rekening worden gebracht, mits het ziekteverzuim tijdig en in ieder geval voor aanvang van de te maken werkuren aan de coördinator worden gemeld; 

F.5       Ziektemeldingen en verschuivingen kunnen doorgegeven worden aan de coördinator;

F.6       Alléén leden ouder dan 16 jaar en jonger dan 75 jaar, die algemeen werk verrichten, zijn tijdens deze werkuren verzekerd tegen ongevallen;

F.7       Tijdens het uitvoeren van werkbeurten is het, in verband met de veiligheid en de voortgang van de werkbeurten, verboden kinderen jonger dan 12 jaar mee te nemen.