Commissie Grote Projecten Ouder-Amstel debatteert over participatie bij “De Nieuwe Kern”

Op dinsdag 3 december werd gedebatteerd over een voorstel hoe de participatie van (toekomstige)bewoners en andere belanghebbenden vorm gaat krijgen bij de ontwikkeling van de Nieuwe Kern.

 

De belangstelling voor deze vergadering bleek groot te zijn! Behalve een stevige afvaardiging van onze eigen afdelingsbesturen zaten ook de twee belangrijkste grondeigenaars op de publieke tribune: de NS, die de grond van de golfclub AOC bezit, en het Projectteam DNK van de gemeente Amsterdam, die de grond onder onze tuinparken in eigendom heeft. Ook het bureau Tertium, ingehuurd om de participatie te organiseren, was aanwezig.

De landelijke trend bij participatie is het gebruik van het instrument van co-creatie: belanghebbenden, zoals wij volkstuinders, zouden dan aan tafel zitten bij het ontwikkelen van de structuurvisie.

 

Ouder-Amstel wil dit niet, daarvoor vindt zij het proces te complex met alle verschillende grondeigenaren en juridische complicaties. Ouder-Amstel wil ons slechts raadplegen. Bovendien wil Ouder-Amstel gewoon bouwen op alle plekken waar het mag en dan is co-creatie te lastig. Wij volkstuinders, goed vertegenwoordigd op de publieke tribune, denken daar anders over. Wij willen wel co-creatie.

Wethouder van der Weele verwees steeds met de nodige trots naar het product van de Groene Denktank, dat met inbreng van de volkstuinders tot stand is gekomen. De vraag van een aantal fracties als Ouder-Amstel Anders, Partij van de Arbeid en Natuurlijk Belang was terecht of die principes van de Groene Denktank in het vervolg van het participatieproces ook een bepalende rol zouden spelen. Anders hadden we ons de moeite van het participeren in de Groene Denktank beter kunnen besparen.

De fracties van Ouder Amstel Anders,Partij van de Arbeid en Natuurlijk Belang bleken te overwegen daarover een motie in te dienen; dat kan op donderdag 12 december, als de gemeenteraad bijeenkomt om over de participatie een besluit te nemen. We hopen natuurlijk dat die motie een meerderheid behaalt.

 

We zijn op dezelfde avond ook al in overleg gegaan met de vertegenwoordiger van Tertium. Zij willen de participatie onder meer organiseren door het maken van een documentaire waarin belanghebbenden hun visie kenbaar kunnen maken. Daar willen wij samen met de andere drie parken graag aan mee doen. Ons uitgangspunt blijft, dat het bestaande groen gehandhaafd moet blijven, en dat er dus om de tuinparken heen gebouwd moet worden.

 
Via deze link kan de discussie integraal beluisterd worden.
https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Grote-Projecten/2019/03-december/19:30