Tuinpark Nieuw Vredelust

Voortbestaan Nieuw Vredelust ernstig bedreigd!

Wat is Nieuw Vredelust?

Nieuw Vredelust is een tuinpark in Duivendrecht met 103 tuinen. De vereniging is opgericht in 1960 en ontstaan uit de tuingroep Vredelust, die plaats moest maken voor de bouw van de Bijlmerbajes. Het openbaar groen in de tuin, waaronder de gemeenschappelijke tuin De Wijde Blick en een grote natuurspeeltuin, wordt door de tuinders zelf onderhouden. Nieuw Vredelust is een tuinpark met monumentale bomen en een fraai parkachtige uitstraling. Nieuw Vredelust is een van de vier tuinparken in Duivendrecht en onderdeel van de Bond van Volkstuinders.

Natuurlijk tuinieren
Natuurlijk tuinieren is tuinieren zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Die verstoren het natuurlijk systeem. De aandacht ligt op het voorkomen van ziekten en plagen door teeltmaatregelen en plantenkeuze. Als er al bestreden moet worden, dan kan dat met biologische middelen. Als er bemest moet worden, dan met organische mest of compost. En verder helpen we fauna en flora een handje om te zorgen dat dieren en planten een plekje vinden in ons tuinpark. Egeltrapjes, insectenhotels, bijenhouders, je vindt ze allemaal op Nieuw Vredelust. De Algemene Vereniging Van Volkstuinders Nederland (AVVN) heeft Nieuw Vredelust  in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het project Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. In het najaar van 2020 heeft Nieuw Vredelust het keurmerk natuurlijk tuinieren behaald met het maximale aantal van 4 stippen.

Nieuw Vredelust bedreigd.

Als het aan de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel ligt moet Nieuw Vredelust plaatsmaken voor nieuwbouw en voetbalvelden. Wij stellen ons op het standpunt dat bouwen belangrijk is, maar dat dit nooit mag gebeuren ten koste van hoogwaardig groen, nodig voor de biodiversiteit, de waterberging, de opvang van emissies en het reduceren van warmte. Verder ondersteunen wij het motto van de Bond, “wij hebben niet minder maar meer tuinparken nodig.” Volgens de plannen gaat echter minstens een derde van de grond verloren die in Ouder-Amstel beschikbaar is voor tuinieren. Wij zullen ons hiertegen met hand en tand verzetten.

Tot nader order geen evenementen
Normaliter organiseert ons tuinpark tijdens het tuinseizoen concerten, lezingen, markten en op aanvraag rondleidingen over de tuin. Het tuinpark is dan van 1 april tot 1 november publiekelijk toegankelijk. Vanwege het corona-virus zijn evenementen tot nader order opgeschort. In betere tijden hopen wij u weer te verwelkomen om te genieten van de natuurpracht in deze groene long van Amsterdam. Zie  nieuws voor meer informatie.

Vanaf 1 juni 2020 start verkoop van huisjes en inschrijving aspirant-leden

Zie: https://www.tuinparknieuwvredelust.nl/over-nieuw-vredelust/ook-een-tuin

 

Laatste nieuws

Vergadering Raadscommissie Ruimtelijke ordening 13-01-2021

Bekijk via onderstaande link onze bijdrage. Vanaf 4:10:21

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/813305/Raadscommissie%20Ruimtelijke%20ordening%2013-01-2021

lees meer

Huurverhoging volkstuinparken amsterdam | Bekijk Inspraakavond volkstuinparken 8-12-2020

Bekijk hier de inspraakmomenten van ons tuinpark
Spreker 1
Spreker 2

Inspraakmoment de heer Walraven

Bekijk hier de live stream van de complete inspraakavond van de volkstuinparken.
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/790617/Inspreekavond%20%22Volkstuinen%22%2008-12-2020

Commissievergadering - Agendapunt 11
Vragen aan de wethouder en haar antwoord, vanaf 58e min.
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/673689/Raadscommissie%20Ruimtelijke%20ordening%2009-12-2020

lees meer

Bedreigd Nieuw Vredelust behaalt Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Het in zijn voortbestaan bedreigde tuinpark Nieuw Vredelust in Amsterdam heeft het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met vier stippen behaald. Dat is de hoogste kwalificatie voor de bijzondere resultaten die Nieuw Vredelust de afgelopen twee jaar heeft bereikt op het gebied van natuurbehoud en -ontwikkeling.

Het Keurmerk - een schild met daarop een lieveheersbeestje – wordt verleend door de AVVN, Landelijke Organisatie voor hobbytuinders, aan tuinverenigingen die met succes een advies- en begeleidingstraject hebben doorlopen om via inrichting, beheer en onderhoud de natuur op hun tuinpark te versterken en uit te breiden.

lees meer

Amsterdam en Ouder-Amstel: Nieuw Vredelust moet verdwijnen

Nieuw Vredelust gaat verdwijnen als het aan de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel ligt. Dit heeft wethouder van Doorninck (Groen Links) op woensdag 29 januari verteld tijdens een persconferentie, waarin de contouren van het concept-structuurplan voor de Nieuw Kern zijn geschetst. De andere drie parken kunnen grotendeels blijven bestaan. En de tuinders van Nieuw Vredelust moeten een plek kunnen krijgen in de andere tuinparken.

Dat betekent volgens de plannen voor die parken inschikken en kleinere tuinen. De overgebleven parken zullen toegankelijker moeten worden voor de omgeving bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden. Tegenover al dit inschikken staat dat de gemeente Amsterdam wil gaan werken met langdurige huurcontracten.

Al met al een hele operatie voor de gemeenten, alle betrokken parken en alle betrokken tuinders. Onze eerste reactie is: Huizen bouwen is belangrijk maar om het bestaande groen heen inclusief Nieuw Vredelust.

De Nieuwe Kern verdient een Groene Kern, De Nieuwe Kern verdient Nieuw Vredelust!

Download hier de infobrief van de gemeente Amsterdam over De Nieuwe Kern

lees meer

Commissie Grote Projecten Ouder-Amstel debatteert over participatie bij “De Nieuwe Kern”

Op dinsdag 3 december werd gedebatteerd over een voorstel hoe de participatie van (toekomstige)bewoners en andere belanghebbenden vorm gaat krijgen bij de ontwikkeling van de Nieuwe Kern.

 

De belangstelling voor deze vergadering bleek groot te zijn! Behalve een stevige afvaardiging van onze eigen afdelingsbesturen zaten ook de twee belangrijkste grondeigenaars op de publieke tribune: de NS, die de grond van de golfclub AOC bezit, en het Projectteam DNK van de gemeente Amsterdam, die de grond onder onze tuinparken in eigendom heeft.

lees meer

Aanbevelingen De Nieuwe Kern bij aanbieding boekje Groene Denktank

    nt_mensen

Bij het ontwikkelen van de Nieuwe Kern moet uitgegaan worden van het bestaande groen, zoals onze tuinparken.
Dat is één van de aanbevelingen van de Groene Denktank van de gemeente Ouder-Amstel waaraan ook de vier tuinparken in Duivendrecht hebben meegedaan. Onze parken liggen in het plangebied van De Nieuwe Kern en zijn dus direct belanghebbenden in de ontwikkeling van deze woonwijk.

lees meer

Ouder-Amstel offert groen veel te makkelijk voor meer huizen

Met de grootse bouwplannen trekt Ouder-Amstel zich niets aan van geluidsoverlast of het belang van groen, schrijven Leo Douw en Cees van Broekhuijsen, namens de besturen van de tuinparken in Ouder-Amstel.

lees meer

Brief Amsterdam: huurcontract wordt tot 1 oktober 2022 verlengd!

Wij hebben een brief ontvangen van de Gemeente Amsterdam over hoe het er voorstaat met de Nieuwe Kern. De voor ons belangrijkste passage nemen we hier onverkort op:

"Ontwikkeling De Nieuwe Kern
De ontwikkeling van De Nieuwe Kern raakt een deel van de huidige volkstuinparken in het projectgebied. Bestuurlijk is tussen de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel afgesproken dat er, gezien het verloop van de planvorming van De Nieuwe Kern, meer tijd genomen wordt voor de beëindiging van het huurcontract van het volkstuinenpark Nieuw Vredelust.

lees meer

Wat zoemt er in je achtertuin?

Op 13 en 14 april organiseerde Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling.
Vanwege het koude weer loopt de telling door tot en met vrijdag 19 april.

Tot die dag kunnen tellers hun waarnemingen doorgeven.

lees meer

Videoverslag van inspraak

Klik op de link hieronder om het inspraakmoment te bekijken op de Vergadering Raadscommissie Ruimtelijke ordening 27-03-2019

Bekijk inspraakmoment

 

Inspraak Stopera woensdag 27 maart 13.30

Aanstaande woensdag 27 maart gaan we opnieuw inspreken bij de Amsterdamse gemeenteraad, de Commissie Ruimtelijke Ordening. De vergadering begint om 13.30 uur, en vindt plaats in de Raadzaal van de Stopera (makkelijk te vinden: vraag de Receptie of het Stadsloket); we verwachten binnen een uur aan de beurt te zijn.
Het is van groot belang om met zoveel mogelijk van jullie aanwezig te zijn!

lees meer

Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern

De raad besluit:

 • Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende geografische plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0005 een herziening van de bestemmingsplannen “Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 (deels)” wordt voorbereid;
 • Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie daarvan.

https://www.ouder-amstel.nl/bestuur/nieuws/gemeenteraadszaken-verslag-vergadering-31-januari-2019
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100033052

lees meer

Geef uw reactie op de concept-visie 2030

De concept-visie 2030 is klaar, je kunt reageren tot 16 februari.
 
 
Er zijn 2 presentaties:  5 februari en 13 februari op bewonersbijeenkomsten te Ouderkerk en Duivendrecht
 
lees meer

Inspraakreactie Leo Douw bij Commissievergadering Ouder-Amstel 15 januari 2019

Geachte Commissie,

Ik ben Leo Douw, bestuurslid van tuinpark Nieuw Vredelust. Ik spreek vanavond in namens de vier tuinparken in Ouder-Amstel: naast Nieuw Vredelust zijn dat Ons Lustoord, Dijkzicht en De Federatie; samen hebben wij ruim 800 leden.

De raadsmemo De Nieuwe Kern kondigt plannen aan voor de bouw van 1000 tijdelijke huurwoningen op de slibvelden van Amsterdam: die grenzen pal aan Nieuw Vredelust en Ons Lustoord.

lees meer

De Nieuwe Kern staat op de agenda

15 jan. Commissie Ruimte, Ouder-Amstel
Onderwerp: Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern (raadsvoorstel)
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100033051

24 jan. Commissie Grote Projecten, Ouder-Amstel
Onderwerp: Programma en beheer tijdelijke huisvesting De Nieuwe Kern (Raadsmemo)
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100035123

lees meer

Plantjesmarkt en (natuur) activiteiten 2019 (18 mei 13:00 - 16:00)

    plantjesmarkt_1    plantjesmarkt 

Dauwtrap Wandeling met ontbijt!

    dauw_2019-1

 

    dauw_2019-2 

Workshop fotografie 8 juni

    workshop_fotografie_08062019 

Vaderdag - vogel- of egelhuisje maken!

Er zijn naast dat er met het gratis hout naar eigen ontwerp getimmerd kan worden ook pakketjes à € 7,50 te koop om een vogelhuisje van te maken.

Dus iedereen kan met een huisje naar huis!

    DeepinScreenshot_select-area_20190612115818    DeepinScreenshot_select-area_20190612115833

.

lees meer

Langste Dag Feest 22 juni

De langste dag om ook lang van te genieten!
Een feest om te luisteren, te smullen en daarna te swingen!
Reserveer op tijd voor de maaltijd! Voor kinderen tot 12 jaar half geld.

    langste_dag    flyer_achterkant

lees meer

Open Tuinen Dag 23 Juni

    unnamed (1)    unnamed (2) 

Spelletjesavond op 27 juli

Elke laatste zaterdag van de maand: spelletjesavond vanaf 19.30. Voor alle leeftijden!!!

Met voorafgaand deze keer de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV.

lees meer

Mozaïekworkshop op 17 augustus

Mozaïekworkshop door Evelyn en Nives.

lees meer

Microscopie Workshop 24 augustus

 

Neem een kijkje in het wonderbaarlijke
micro-universum.
Zaterdag 24 augustus vanaf 15.00.

lees meer

Spelletjesavond op 31 augustus

Elke laatste zaterdag van de maand: spelletjesavond vanaf 19.30. Voor alle leeftijden!!!

lees meer

Leesclub op 14 september

Leesclub met Marjolijn. We praten over het boek:’ Moord in de moestuin’ door Nicolien Mizee.

lees meer

Zaterdag Timmeren !

Zaterdag as timmeren voor groot en klein voor vogels en vleermuis. Vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Neem je hamertje mee en help de dieren op ons park aan een verblijf.

lees meer

Workshop fotografie op de volkstuin: De seizoenen 3: indian summer

Zaterdag 14 sept 2019 11u-13:30u

Tijdens een wandeling op tuinpark Nieuw Vredelust helpt
fotografe Joke van Vlijmen je met de camera techniek en
compositie aan de hand van concrete opdrachten. Op 19 okt
volgt een terugkomdag om een selectie afgedrukte foto’s
aandachtig te beoordelen en te bespreken.

lees meer

Oogstfeest 28 september

Op 28 september is vanaf 14.00 het oogstfeest.

Iedereen neemt gerechten mee, gemaakt met producten uit de tuin.

    unnamed

lees meer

Geen evenementen tot nader order

Vanwege het corona-virus organiseren wij tot nader order geen evenementen.

Later hopen wij bezoekers weer te kunnen begroeten.

lees meer

Tuinpark Nieuw Vredelust