Nieuw Vredelust niet vroegtijdig plat - een analyse

Door Leo Douw

Zoals jullie weten  heeft de gemeente Amsterdam  op 3 november aan onze leden een brief gestuurd, waarin de mogelijke  opheffing van tuinpark Nieuw Vredelust op een termijn van twee jaar wordt aangekondigd. Op wat langere termijn wordt ook een deel van Dijkzicht bedreigd, en nog wat later kunnen Ons Lustoord en De Federatie (de laatste niet bij de Bond aangesloten) deels verloren gaan voor woningbouw,  sportvelden, parkeerplaatsen, hotels en slechts in aangepaste vorm deels behouden blijven als groenvoorziening met tuinen. Daarmee zijn alle vier de tuinparken in Ouder-Amstel bedreigd. De brief is terughoudend t.a.v. de compensatie voor opheffing van de tuinen, maar wethouder Eric van der Burg liet er tijdens de raadsvergadering Ruimtelijke Ordening op 22 november in de Stopera, waar veel van onze tuinders en tuinders van de andere parken hun gezicht hebben laten zien,  geen twijfel over bestaan, dat er geen compensatie komt voor de tuinders van Nieuw Vredelust Hij doelde hierbij op overplaatsing naar een andere locatie; vooralsnog gaan we ervan uit dat er wel een financiële compensatie komt. Maar hierover zijn geen harde toezeggingen gedaan.

Positieve punten

Onze inspraak was erop gericht het vroegtijdig platwalsen van Nieuw Vredelust te voorkomen, en een gesprek met de gemeente Ouder-Amstel over de toekomst van onze vier  tuinparken op gang te brengen. Met het eerste punt heeft wethouder van der Burg zijn instemming betuigd, met het voorbehoud dat het bouwen van huizen niet begint met het inslaan van de eerste paal, maar dat er een periode van braak liggen aan vooraf gaat. Daarmee wordt de grond bouwrijp gemaakt,  vooral vanwege de noodzaak het veen te laten inklinken.

Op het tweede punt was de wethouder terughoudender: hij stemde in met het verzoek te laten onderzoeken hoeveel woningen er in ons gebied  kunnen worden gebouwd zonder groen te laten verdwijnen; hij was ook bereid de tuinparken bij Ouder-Amstel aan te merken als belanghebbenden, en dus overlegpartners bij de ontwikkeling van de Structuurvisie, nu gepland voor publicatie in april 2018. Hierbij is van belang, dat Amsterdam als onze verhuurder formeel slechts de (privaatrechtelijke) grondeigenaar is, maar Ouder-Amstel de (publiekrechtelijke) ontwikkelaar van het nieuwe Bestemmingsplan, nu gepland voor zomer 2019. Tegelijkertijd wilde hij nog niet meegaan met de suggestie om al concreet te kijken hoe een bouwplan kan worden ontwikkeld waarin woningen worden gebouwd in samenhang met de beoogde hervorming van de tuinparken: hij eiste van de gemeenteraad eerst zekerheid over de bouw van voldoende woningen om aan de Amsterdamse vraag daarnaar te voldoen.

 

Schiphol

Wij hebben bij onze inspraak naast de grote maatschappelijke en ecologische waarde van onze tuinparken vooral  ook de vele problemen benadrukt die Ouder-Amstel en Amsterdam nog moeten oplossen voordat er een Bestemmingsplan ligt. Een cruciaal probleem daarbij is de vraag of het wel  of niet toegestaan is om in ons gebied huizen te bouwen. Nieuw Vredelust en delen van Ons Lustoord en De Federatie liggen namelijk binnen het lib5 (vroeger: 20ke) contour van Schiphol: daar mag alleen gebouwd worden op plekken die gedefinieerd kunnen worden als Bestaand Stedelijk Gebied (BSG). Men probeert daar middels overleg en onderzoek duidelijkheid over te krijgen, maar uiteindelijk is het de Raad van State die het Bestemminsplan moet goedkeuren en het dus ook af kan keuren. Dat laatste kan gebeuren als onze grond niet als BSG kan worden aangemerkt. Op dit punt zijn de stukken die 22/11 ter bespreking lagen, en ook de wethouder in zijn antwoord aan de commissie glashelder: in dat geval worden er geen woningen gebouwd in ons gebied.

Naast de BSG-problematiek zijn er nog tal van andere problemen op te lossen: dat rechtvaardigt ons verzoek om zo lang mogelijk te wachten met het platwalsen van Nieuw Vredelust, en de eventueel vrijkomende tijd te gebruiken om met Ouder-Amstel over aanpassingen in overleg te treden. De wethouder heeft daarmee ingestemd, dat is positief!

In de Principenota die 22/11 besproken werd wordt een communicatieplan voorzien, dat in december door Ouder-Amstel aan betrokkenen wordt meegedeeld. Dat sluit aan bij de mondelinge toezegging van de verantwoordelijke wethouder in Ouder-Amstel, Marian van der Weele, gedaan n.a.v. onze inspraak daar op 2 november jongstleden: ze beloofde toen, dat wij in de aanloop naar de Structuurvisie in het overleg betrokken worden. Omdat de wettelijke inspraak normaal pas plaatsvindt na publicatie van de Structuurvisie  is ook dat als positief aan te merken.

 

Samenwerking

Onze inspraak kwam tot stand in nauw overleg tussen de vier tuinparken onderling en met het Bondsbestuur: het is goed gelukt gezamenlijk op te trekken, wederom een positief punt! Ook de AVVN steunt ons: het afgesproken begeleidingstraject voor de vier stippen van Nieuw Vredelust wordt gewoon gecontinueerd. We verwachten ook steun van de AVVN als we met Ouder-Amstel gaan praten: hun expertise op dit punt wordt algemeen geroemd.

Vanzelfsprekend blijven we ook contact onderhouden met zoveel mogelijk raadsleden in beide gemeenten. De inbreng van Jorrit Nuijens van GroenLinks was constructief, maar ook kritisch naar ons tuinders. De Partij voor de Dieren steunt ons onverkort; CDA, PvdA en D66 staan hier meer ambivalent in, maar hebben nadrukkelijk belangstelling getoond voor de doelen die wij ons voor de toekomst van de tuinparken stellen.

Voor het hele debat zie:
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346683/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%202022-11-2017
Debat begint omstreek 6 uur en 19 minuten. U kunt ook op punt 34 klikken in de rechterkolom.